เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 TitleModified DateCreated DateSizeClicks
SWU Declaration of Intent on Administrative Honesty13/6/256113/6/25611.90 MB0
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30/5/256030/5/2560179.75 KB1078
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร30/5/256030/5/2560138.33 KB0
แผนการจัดความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ส่วนวินัยและกฎหมาย12/3/256412/3/2564418.31 KB148
ประกาศ_มศว_หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม30/5/256030/5/2560246.51 KB0
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/5/256026/3/2560441.88 KB0
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต17/6/25635/6/2563657.37 KB346
คำสั่ง_มศว_การมอบอำนาจ (เฉพาะรองวินัย)30/5/256030/5/2560850.34 KB0
ขั้นตอนการอุทธรณ์ ตามข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.25593/10/25608/9/2560172.78 KB0
ขั้นตอนการสอบสวนทางจรรยาบรรณ ตามข้อบังคับ มศว ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มศว พ.ศ.25603/10/25608/9/2560187.97 KB0
ขั้นตอนการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสาร17/4/256217/4/2562331.91 KB0
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย ตามข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 25603/10/25608/9/2560167.87 KB0
ข้อบังคับ_มศว_ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มศว 3/10/256030/5/25602.22 MB0
ข้อบังคับ_มศว_ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย3/10/256030/5/25601.72 MB0
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์3/10/25601/9/25601.07 MB0
ข้อบังคับ การบริหารบุคคล 2559 (และที่แก้ไขเพิ่ม)30/5/256030/5/2560307.24 KB0
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 12/3/256412/3/2564424.29 KB184
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 256412/3/256412/3/2564100.46 KB173