ประวัติและความเป็นมา

          ก่อนที่จะมีการจัดตั้ง พรบ มศว ขณะนั้นยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และโดยที่การใช้กฎหมายในวิทยาลัยวิชาการศึกษา ยังไม่มีความสับซ้อนและมีรายละเอียดต่างๆ เหมือนในปัจจุบันจึงไม่มีหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรง ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ. 2517 ทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถูกจัดตั้งขึ้น ต่อมาในพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้มีกฎหมายบัญญัติให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องออกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้บังคับในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานวินัยและนิติการอยู่ภายในกองการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านวินัยื กฎ ระเบียบภายในมหาวิทยาลัยไปจนถึงได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 แทนพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ใช้บังคับใหม่นั้น มีรายละเอียดที่กำหนดให้ สภามหาวิทยาลัยต้องไปดำเนินการออกข้อบังคับขึ้นเพื่อใช้บังคับในการบริหารงานทั้งด้าน งานบุคคล การเงิน และวิชาการ รวมไปถึงข้อบังคับการจัดตั้งหน่วยงานภายในรวมถึงประกาศอื่นๆ ซึ่งทำให้งานด้านกฎหมายมีงานเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศจัดตั้งหน่วยงานวินัยและนิติการเป็นฝ่ายวินัยและนิติการแต่อย่างไรก็ตามได้มีการให้ฝ่ายวินัยและนิติการกลับไปเป็นงานวินัยและนิติการภายใต้กองการเจ้าหน้าที่

          ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นส่วนราชการแปลสภาพฐานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องมีกฎหมายลำดับรอง ออกประกาศใช้บังคับเพื่อบริหารงานบุคคล การเงินและวิชาการ รวมถึงการสรรหาผู้บริหารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทำให้งานกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งขึ้น สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งงานวินัยและนิติการขึ้นเป็นส่วนวินัยและกฎหมายสังกัดสำนักงานอธิการบดี

วิสัยทัศน์

           ดูแลรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัย เพื่อรักษาประโยชน์ของราชการและมหาวิทยาลัยและเพื่อให้ความธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

ปณิธาน

          จะซื่อตรงธำรงความยุติธรรม มุ่งมั่นนำ มศว ให้ก้าวไกล เสริมสร้างวินัยให้บุคลากร

 

นโยบาย

          ฝ่ายวินัยและกฎหมาย เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามปณิธาน ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้วางไว้ร่วมกัน และให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัย   มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในพื้นฐานของหลักการและเหตุผลเพื่อนำไปสู่ความเป็นหน่วยงานเฉพาะที่มีความเข้มแข็งต่องานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย