นางสาวอารยา วิเศษพันธุ์ชัย

Miss Araya   Wisespunchai

หัวหน้างานวินัยและสอบสวน

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 11463

E-mali : arraya@g.swu.ac.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                

นางสาวอรุโณชา  มินรินทร์

Miss Arunocha Minrin

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 11469

E-mali : bew_41@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                

นายพิทยุตม์  บุญธรรม

 

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali :

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                

 

-- อัตราว่าง--

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                       

นายโอฬาร เจริญศรี

Mr.Oran Charonesri

หัวหน้างานนิติกรรมและสัญญา

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 11463

E-mali : oran@g.swu.ac.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                   

นายณัฐธวัช จันทมุณี

Mr.Natthawat Juntamunee

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali : polly20062537@gmail.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

นางสาวพิชชาภา แกล้วปรีชาชาญ

Miss Pichchapa Klaewpreechachan 

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali : pichchapa.k@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

-- อัตราว่าง--

----------------------------------------------------------------------------------------------------


                                

นางสาวอารยา วิเศษพันธุ์ชัย

Miss Araya   Wisespunchai

รักษาการแทนหัวหน้างานคดี

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 11463

E-mali : arraya@g.swu.ac.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                

นายนัฐวุฒิ   ปราบคนชั่ว

Mr. Nutthawut Prabkonchua  

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 11464

E-mali:  nutthawut@g.swu.ac.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                

นางสาวสราลี  อินทพิบูลย์

Miss Sralee Inthaphiboon  

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali: sralee@g.swu.ac.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                         

นายโกมล  แสงฉายา

Mr.Komon sangchaya

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali :  komons@g.swu.ac.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                   

นางสาวจันทร์จิรา นาคสีหราช

Miss Janjira Naksihararh

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 11466

E-mali : Janjirana@g.swu.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

นางสาวสุวรรณา  กิจภัทรกุล

Miss Suwanna  Kitpattarakul

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 15636

E-mali : Suwannak@g.swu.ac.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

-- อัตราว่าง --

 

 

                                   

นางสาวศจี  โอกาศ

Miss Sachee Okas

ตำแหน่ง : นิติกร

เบอร์ติดต่อ : 15636

E-mali : Sachee@g.swu.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

นางสาวกีรติกัณฑ์  ขัติวงศ์

Miss Keratikun Kuttiwong

ตำแหน่ง : นิติกร

เบอร์ติดต่อ : 11468

E-mali : keratikun@g.swu.ac.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

นางสาววิศนี  หองส่ำ

Miss Wisanee Hongsam

ตำแหน่ง : นิติกร

เบอร์ติดต่อ : 15636

E-mali : wisanee@g.swu.ac.th