งานร่างและประมวลกฎหมาย

1.  ดำเนินการร่างและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

2.  งานประมวลกฎหมาย

3.  งานให้ความเห็นและตอบข้อหารือทางกฎหมาย

4.  งานส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย

5.  งานวิเคราะห์และพัฒนากฎหมาย

6. งานคณะกรรมการ/อนุกรรมการ  

งานวินัยและสอบสวน

1.  งานวินัย

2.  งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

3.  งานจรรยาบรรณ

4.  งานสอบสวนและการลงโทษ

5.  งานประสานการดำเนินงาน

6.  งานส่งเสริมการรักษาวินัย/ จรรยาบรรณ

7.  งานคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

8.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ

9.  งานข้อมูลข่าวสาร

10.  งานแก้ปัญหาการร้องเรียน

11.  งานความรับผิดทางละเมิด

งานนิติกรรมและสัญญา

1.  งานนิติกรรม

2.  งานสัญญา

3.  งานติดตามทรัพย์สินและหนี้สิน

4.  งานประสานการดำเนินงาน

5.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

6.  งานชดใช้ทุน

งานคดี

1.  งานคดีแพ่ง

2.  งานคดีอาญา

3.  งานคดีปกครอง

4.  งานคดีพิเศษ

5.  งานอนุญาโตตุลาการ

6.  งานบังคับคดี

7.  งานประสานการดำเนินงาน

8.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคดี

งานวิเคราะห์และเร่งรัดติดตามคดี

1.  ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานคดี งานนิติการและงานวินัย

2.  ดูแลเอกสารลับ เก็บรักษาเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

3.  ดำเนินการด้านสารสนเทศ จัดการระบบเอกสาร จัดหมวดหมู่ของข้อมูลและเอกสารให้เหมาะต่อการค้นคืน

4.  พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและให้บริการข้อมูลสารสนเทศต่างๆของหน่วยงาน

5.   ดำเนินการด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายและควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ 

6.  ดำเนินการด้านบุคลากร ควบคุมดูแลการลา การลงประวัติบุคลากร การศึกษาดูงาน  การดำเนินการจัดอบรม หรือสัมมนาตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร

7.  ดำเนินการด้านแผนและโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี การประสานงานดำเนินการจัดทำแผนงานและ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

8.  ดำเนินการด้านการประชุม การจัดประชุมประสานติดตามการดำเนินการประชุมการขอใช้ห้องประชุม การจัดเตรียมบริการอาหารว่างในการประชุม

9.  ดำเนินการประเมินความเสี่ยง การประมวลผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการ และวิธีการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน

10.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ดูแลการเงินและบัญชีของส่วนวินัยและกฎหมาย การประมาณการรายรับ รายจ่าย