Search
× Search

ข่าวสารและกิจกรรม

image

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมและปฎิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ส่วนวินัยและกฎหมาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย
อ่อนมิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ ดร.พงษ์สวัสดิ์
อักษรสวาสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านกฎหมายและผู้อำนวยการส่วนวินัยและกฎหมายได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธภาพให้ความสำคัญและร่วมกันในป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
image
image

image

ติดต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 9 ชั้น 4 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 649 5000 ต่อ 15636
                  02 664 2049
โทรสาร:   02664 2049
อีเมลล์:     Legal@g.swu.ac.th


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top