Search
× Search
image

ประวัติหน่วยงาน

                ก่อนที่จะมีการจัดตั้ง พรบ มศว ขณะนั้นยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และโดยที่การใช้กฎหมายในวิทยาลัยวิชาการศึกษายังไม่มีความสับซ้อนและมีราละเอียดต่างๆ เหมือนในปัจจุบันจึงไม่มีหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรง ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 ทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถูกจัดตั้งขึ้น ต่อมาในพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้มีกฎหมายบัญญัติให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต้องออกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้บังคับในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานวินัยและนิติการอยู่ภายในกองการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านวินัยื กฎ ระเบียบภายในมหาวิทยาลัยไปจนถึงได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 แทนพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ใช้บังคับใหม่นั้น มีรายละเอียดที่กำหนดให้ สภามหาวิทยาลัยต้องไปดำเนินการออกข้อบังคับขึ้นเพื่อใช้บังคับในการบริหารงานทั้งด้าน งานบุคคล การเงิน และวิชาการ รวมไปถึงข้อบังคับการจัดตั้งหน่วยงานภายในรวมถึงประกาศอื่นๆ ซึ่งทำให้งานด้านกฎหมายมีงานเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศจัดตั้งหน่วยงานวินัยและนิติการเป็นฝ่ายวินัยและนิติการแต่อย่างไรก็ตามได้มีการให้ฝ่ายวินัยและนิติการกลับไปเป็นงานวินัยและนิติการภายใต้กองการเจ้าหน้าที่
                ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นส่วนราชการแปลสภาพฐานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องมีกฎหมายลำดับรอง ออกประกาศใช้บังคับเพื่อบริหารงานบุคคล การเงินและวิชาการ รวมถึงการสรรหาผู้บริหารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทำให้งานกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งขึ้น สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งงานวินัยและนิติการขึ้นเป็นส่วนวินัยและกฎหมายสังกัดสำนักงานอธิการบดี


image

ปณิธาน

    ดูแลรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัย เพื่อรักษาประโยชน์ของ  ราชการและมหาวิทยาลัยและเพื่อให้ความธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล


image

วิสัยทัศน์

จะซื่อตรงธำรงความยุติธรรม มุ่งมั่นนำ มศว ให้ก้าวไกล เสริมสร้างวินัยให้บุคลากร


image

นโยบาย

 ส่วนวินัยและกฎหมาย เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามปณิธาน ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้วางไว้ร่วมกัน และให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัย   มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในพื้นฐานของหลักการและเหตุผลเพื่อนำไปสู่ความเป็นหน่วยงานเฉพาะที่มีความเข้มแข็งต่องานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย


ติดต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 9 ชั้น 4 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 649 5000 ต่อ 15636
                  02 664 2049
โทรสาร:   02664 2049
อีเมลล์:     Legal@g.swu.ac.th


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top