เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 TitleModified DateCreated DateSizeClicks
SWU Declaration of Intent on Administrative Honesty6/13/20186/13/20181.90 MB0
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5/30/20175/30/2017179.75 KB1077
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร5/30/20175/30/2017138.33 KB0
แผนการจัดความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ส่วนวินัยและกฎหมาย3/12/20213/12/2021418.31 KB146
ประกาศ_มศว_หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม5/30/20175/30/2017246.51 KB0
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/30/20173/26/2017441.88 KB0
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6/17/20206/5/2020657.37 KB344
คำสั่ง_มศว_การมอบอำนาจ (เฉพาะรองวินัย)5/30/20175/30/2017850.34 KB0
ขั้นตอนการอุทธรณ์ ตามข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.255910/3/20179/8/2017172.78 KB0
ขั้นตอนการสอบสวนทางจรรยาบรรณ ตามข้อบังคับ มศว ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มศว พ.ศ.256010/3/20179/8/2017187.97 KB0
ขั้นตอนการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสาร4/17/20194/17/2019331.91 KB0
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย ตามข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 256010/3/20179/8/2017167.87 KB0
ข้อบังคับ_มศว_ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มศว 10/3/20175/30/20172.22 MB0
ข้อบังคับ_มศว_ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย10/3/20175/30/20171.72 MB0
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์10/3/20179/1/20171.07 MB0
ข้อบังคับ การบริหารบุคคล 2559 (และที่แก้ไขเพิ่ม)5/30/20175/30/2017307.24 KB0
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 3/12/20213/12/2021424.29 KB181
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 25643/12/20213/12/2021100.46 KB170