Search
× Search
image

โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาบุคลากรส่วนวินัยและกฎหมาย

ส่วนวินัยและกฎหมายได้จัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาบุคลากร ให้แก่บุคลากรภายในส่วนงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดพระศรีอารย์ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอม และ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของตน

ติดต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 9 ชั้น 4 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 649 5000 ต่อ 15636
                  02 664 2049
โทรสาร:   02664 2049
อีเมลล์:     Legal@g.swu.ac.th


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top