Search
× Search

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

 Title Clicks
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน พ.ศ.2565Download0
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564Download0
แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาพ 2564Download0
แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาพ 2565Download0
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565Download0
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564Download0
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565Download0
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562Download0
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562Download0
image

ค่านิยม (Core Values)

S : Social Responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคม)

W : Work Smart (ทำงานอย่างชาญฉลาด)

U : Unity (เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)
imageวัฒนธรรมองค์กร

(Organizational Culture)

1. มีความเป็นสุภาพชนและอ่อนน้อม

2. มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

3. รักการเรียนรู้ คู่คุณธรรม

image

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมจริยธรรม

เพื่อเป็นการยกระดับการเสริมสร้างและส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนวินัยและกฎหมายจึงได้จัดทำแแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมถรรนะสูงและมีธรรมภิบาล

READ MORE

กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

image
ส่วนวินัยและกฎหมาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย
อ่อนมิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ ดร.พงษ์สวัสดิ์
อักษรสวาสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านกฎหมายและผู้อำนวยการส่วนวินัยและกฎหมายได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธภาพให้ความสำคัญและร่วมกันในป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

READ MORE
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในฐานวิทยากร เพื่อบรรยาย ในหัวข้อ "กฎหมายที่เกียวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน" ให้ความรู้และความเข้าใจ ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณธรรมและความโปร่งใสอันส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

READ MORE

ติดต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 9 ชั้น 4 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 649 5000 ต่อ 15636
                  02 664 2049
โทรสาร:   02664 2049
อีเมลล์:     Legal@g.swu.ac.th


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top